Newsletter

FCEM Newsletter July 2021

บก.บห.ประชาไท ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องการสื่อสารกับเครือข่ายนักศึกษาชายแดนใต้

11 ก.ค.2564 เทวฤทธิ์ มณีฉาย บรรณาธิการบริหารประชาไท ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายนักกิจกรรมนักศึกษาชายแดนใต้ (ปาตานี) ที่ทำงานสื่อสาร เช่น The Secret free voice และ Student Voice ในประเด็นการบริหารจัดการองค์กรสื่อออนไลน์ ข้อควรระวังต่างๆ ในการทำงาน การปรับตัวหรือความยืดหยุ่นต่างๆ ในการทำงาน ฯลฯ

FCEM Newsletter March 2021

ปัตตานีฟอรั่มร่วมแลกเปลี่ยนกับประชาไทเรื่อง Hate speech

31 มี.ค. 5264 ปาตานีฟอรั่มเข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกองบรรณาธิการประชาไท ในโครงการวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ Hate speech ในสังคมไทย

ประชาไทร่วมคว้ารางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

4 มี.ค. 2564 นักข่าวประชาไทร่วมคว้า 2 รางวัลสื่อมวลเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 จัดโดย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้แก่ รางวัลชมเชยข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์ จากผลงานเรื่อง “ตามรอยน้ำตาในเพลง-เรื่องเล่าท้องถิ่น ความรุนแรงโดยรัฐจากอดีตถึงปัจจุบัน” โดย ศรายุธ ตั้งประเสริฐ และรางวัลชมเชยข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอออนไลน์ จากผลงานเรื่อง  “อยู่(ไร้)บ้าน คนไร้บ้านภายใต้วิกฤตโควิด-19” โดย กิตติ พันธภาค 

ซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้ ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ประธานกรรมการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดเผยว่า สื่อมวลชนเปรียบเสมือน “แสงเทียน” ที่ฉายแสงส่องให้คนในสังคมให้ตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน และเชิญชวนให้เราต่างบ่มเพาะความเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้น  จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างกำลังใจให้กับสื่อมวลชนที่ทำงานอย่างหนักในการนำเสนอข่าวสารในแง่มุมที่คำนึงถึงการเคารพ ส่งเสริม และปกป้องสิทธิมนุษยชน ด้วยการจัดมอบรางวัลผลงานสื่อมวลชนดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น 

FCEM Newsletter January 2021

นักข่าวประชาไทร่วมแลกเปลี่ยนวงเสวนา "พันธมิตรชานม การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย"

29 ม.ค. 2564 อันนา หล่อวัฒนตระกูล นักข่าวประชาไทภาษาอังกฤษ ร่วมแลกเปลี่ยนเสวนาพันธมิตรชานม การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย The Milk Tea Alliance: Thailand, Taiwan and Hong Kong's unified fight for democracy จัดโดย Global voices ฟังการแลกเปลี่ยนได้ที่ LIVE webinar: The Milk Tea Alliance: Thailand, Taiwan and Hong Kong’s unified fight for democracy