Skip to main content

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นเป็นศูนย์รวมของสื่อ media hub ที่สร้างสรรค์สังคมให้พลเมืองไทยและอาเซียนชื่นชมยินดีกับเสรีภาพในการแสดงออก ความหลากหลายของสื่อ การรายงานเชิงเจาะลึก และการเสริมสร้างประชาธิปไตยกับการปกครองอันดี

คุณค่าหลัก

คุณค่าหลักที่เรายึดมั่นในการทำงาน

 • ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
 • ความเท่าเทียมและครอบคลุม
 • จริยธรรมและความเป็นมืออาชีพในทุกด้าน
 • เสรีภาพการแสดงออกและสิทธิในการรับรู้เรื่องราวข่าวสาร
 • การเคารพความหลากหลาย
 • จิตวิญญาณที่ก้าวหน้า สร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรม
 • ขยายเครือข่ายและพันธมิตรทั้งส่วนท้องถิ่นและนานาชาติ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งและดำเนินงานเพื่อ

 • ส่งเสริมการศึกษาของชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง กฎหมาย หน้าที่และสิทธิพลเมือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข การศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเข็มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคมโดยรวม
 • ส่งเสริมสนับสนุนการสื่อสารข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองและชุมชนที่เป็นประโยชน์ ต่อสาธารณชนในด้านการพัฒนาสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
 • ส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางสังคม
 • ส่งเสริมการยอมรับและเคารพสิทธิของประชาชนที่มีความแตกต่างหลากหลายและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข
 • เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
 • ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชนดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยไม่แสวงหากำไรมาอย่างต่อเนื่อง สร้างชื่อเสียงในการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้อมเพื่อพัฒนาสื่อของไทยในประเด็นต่างๆ เช่น เสรีภาพและความเป็นมืออาชีพของสื่อ สิทธิมนุษยชน การตรวจสอบธรรมาภิบาลภาครัฐ เป็นต้น

เราเป็นองค์กรสื่อเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่ทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่ออบรมสื่อและองค์กรภาคประชาคมในภูมิภาคต่างๆ มูลนิธิฯ ยังเน้นการเข้าถึงองค์กรท้องถิ่นในชุมชนเล็กๆ เพื่อสืบหาและรายงานเรื่องราวของผู้คนในชุมชนเหล่านั้น

มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชนมีองค์กรความร่วมมืออันหลากหลาย อาทิ องค์กรสื่อที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนักข่าวจากสื่อกระแสหลัก นักวิชาการชั้นนำจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ องค์กรภาคประชาสังคม นักกิจกรรมและปัญญาชน อีกทั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมา มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชนได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ จัดเวทีสาธารณะ โดยล่าสุดได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานองค์กรและการสื่อสารขององค์กรภาคประชาสังคม และในอนาคต เราจะขยายเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนให้กว้างขวางขึ้น

เรามุ่งมั่น ตั้งใจดำเนินการต่อไปบนพื้นฐานจากประสบการณ์ ทักษะความรู้ และชื่อเสียง เพื่อเปิดพื้นที่สื่อให้กว้างขึ้น แข็งแกร่งขึ้น ภายใต้กรอบพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้